:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับกา
05 มี.ค. 2561 13:56:59
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร "การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและวินัยทางงบประมาณและการคลัง การบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของ สตง." รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3
แสดงไฟล์