• [19 พ.ย. 2561]  ประชาสัมพันธ์ประกาศแก้ไขร่าง TOR
 • [15 พ.ย. 2561]  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 • [15 พ.ย. 2561]  ขอเชิญร่วมอบรมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • [14 พ.ย. 2561]  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560
 • [14 พ.ย. 2561]  การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาโทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • [31 ต.ค. 2561]  การคัดเลือกบุคคลต้นแบบรางวัล "อวโลกิเตศวร อวอร์ด" ครั้งที่4 ประจำปี 2561
 • [30 ต.ค. 2561]  พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อด้อยโอกาสในสังคม
 • [30 ต.ค. 2561]  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562
 • [27 ต.ค. 2561]  งานคืนสู่เหย้า EDU รูสะมิแล
 • [24 ต.ค. 2561]  การสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Awards 2019
 • [16 ต.ค. 2561]  งานประชุมวิชาการนานาชาติ1 ณ ประเทศมาเลเซีย
 • [14 ต.ค. 2561]  ลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
 • [04 ก.ย. 2561]  โครงการ Dek-D s Pre-Admission TCAS 62
 • [04 ก.ย. 2561]  โครงการหรีดหนังสือ
 • [27 ส.ค. 2561]  กิจกรรม ปั่นอิ่มอุ่น อุดรสาม ใจเกินร้อย
 • [27 ส.ค. 2561]  เรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
 • [24 ส.ค. 2561]  ระบบ E-office
 • [22 ส.ค. 2561]  ประกวดวีดีโอ "ความซื่อวัตว์" เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปี 2561
 • [21 ส.ค. 2561]  ประกวดคลิปวีดีโอ "รักโลก เลิกพลาสติก"
 • [21 ส.ค. 2561]  โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 (พ.ศ.2561)
 • [16 ส.ค. 2561]  ประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ"รักษ์โลก เลิกพลาสติก"
 • [08 ส.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 • [04 ส.ค. 2561]  รูปแบบสติ๊กเกอร์ แสดงสัญลักษณ์าหรับผู้ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะเพื่อคนทั้งมวล
 • [26 ก.ค. 2561]  โครงการส้รางอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมูลนิธิสร้างเสริมไทย
 • [23 ก.ค. 2561]  อบรมและแข่งขันการเขียนแบบพื้นฐานในงาน มอ.วิชาการ 2561
 • [27 มิ.ย. 2561]  ประชาสัมพันธ์โครงการ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • [15 มิ.ย. 2561]  สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
 • [13 มิ.ย. 2561]  การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
 • [13 มิ.ย. 2561]  เสนอโครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
 • [12 มิ.ย. 2561]  การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่9
 • [12 มิ.ย. 2561]  ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน
 • [06 มิ.ย. 2561]  ประเด็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)
 • [06 มิ.ย. 2561]  ประชุม พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้
 • [05 มิ.ย. 2561]  มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติฯ
 • [05 มิ.ย. 2561]  จัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
 • [05 มิ.ย. 2561]  สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561
 • [25 พ.ค. 2561]  รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)
 • [23 พ.ค. 2561]  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2561
 • [23 พ.ค. 2561]  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • [21 พ.ค. 2561]  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
 • [15 พ.ค. 2561]  ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
 • [15 พ.ค. 2561]  การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 • [15 พ.ค. 2561]  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 • [15 พ.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเข้าร่วมงาน EdTex 2018
 • [15 พ.ค. 2561]  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง
 • [01 พ.ค. 2561]  ประกวดสื่อสร้างสรรปราบปรามทุจริต
 • [01 พ.ค. 2561]  หนังสือเชิญประชุม
 • [01 พ.ค. 2561]  ประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารลักษณะโดดเด่น
 • [01 พ.ค. 2561]  แนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ของสพม. เขต 14
 • [27 เม.ย. 2561]  ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
 • [27 เม.ย. 2561]  การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่โดดเด่นประจำปี 2561
 • [18 เม.ย. 2561]  ประกาศผลจัดสรรที่เรียนจังหวัดระนอง
 • [18 เม.ย. 2561]  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
 • [18 เม.ย. 2561]  ประกาศผลจัดสรรที่เรียนจังหวัดภูเก็ต
 • [18 เม.ย. 2561]  ประกาศผลจัดสรรที่เรียนจังหวัดพังงา
 • [17 เม.ย. 2561]  ประชาสัมพันธ์โครงการ Innovative School Summit 2018
 • [17 เม.ย. 2561]  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร์ หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดฯ
 • [17 เม.ย. 2561]  ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทอล
 • [17 เม.ย. 2561]  โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2561
 • [17 เม.ย. 2561]  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม รูปแบบ APA
 • [05 เม.ย. 2561]  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561
 • [30 มี.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)
 • [28 มี.ค. 2561]  แบบสำรวจโครงการทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2561
 • [27 มี.ค. 2561]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมคุณธรรม (องค์การมหาชน) ระดับภาคใต้
 • [21 มี.ค. 2561]  การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • [19 มี.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • [19 มี.ค. 2561]  โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมรุ่นผู้บริหารการศึกษาและคณะกรรมการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
 • [16 มี.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
 • [16 มี.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษออนไลน์
 • [12 มี.ค. 2561]  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
 • [12 มี.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์การอบรมการถอด การเชื่อมชิ้นส่วนเครื่องดนตรี ประจำภาคใต้
 • [08 มี.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561
 • [05 มี.ค. 2561]  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการ
 • [05 มี.ค. 2561]  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับกา
 • [05 มี.ค. 2561]  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และ
 • [05 มี.ค. 2561]  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้า
 • [23 ก.พ. 2561]  โครงการบริการวิชาการให้กับบุคลากรการทางการศึกษา
 • [13 ก.พ. 2561]  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561
 • [13 ก.พ. 2561]  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม
 • [02 ก.พ. 2561]  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานว
 • [02 ก.พ. 2561]  ประชาสัมพันธ์แข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อการศึกษา
 • [02 ก.พ. 2561]  ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2561
 • [02 ก.พ. 2561]  ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรศิษย์เก่าดีเด่น
 • [02 ก.พ. 2561]  การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟเพื่อการศึกษา สพฐ.
 • [02 ก.พ. 2561]  ขอเชิญครูวิทยากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
 • [02 ก.พ. 2561]  รายละเอียดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อการศึกษา สพฐ.2561
 • [24 ม.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย
 • [23 ม.ค. 2561]  หนังสือ 27 สุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559
 • [23 ม.ค. 2561]  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
 • [16 ม.ค. 2561]  แจ้งแอปพลิเคชั่นไลน์ Line สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา
 • [16 ม.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
 • [15 ม.ค. 2561]  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ"
 • [10 ม.ค. 2561]  โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 • [10 ม.ค. 2561]  ขอเชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • [09 ม.ค. 2561]   ความพร้อมให้บริการระบบสื่อสารและอินเตอร์เน็ต
 • [09 ม.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและเชิญส่งบุคลการเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมา
 • [28 ธ.ค. 2560]  โครงการคัดเลือกสุดยอดภาพยนต์ไทยในสมัยรัชการที่ 9
 • [21 ธ.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการฯ
 • [13 ธ.ค. 2560]  การประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560
 • [30 พ.ย. 2560]  การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้"
 • [28 พ.ย. 2560]  ประชาสัมพันธ์ โครงการ "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 19
 • [24 พ.ย. 2560]  ชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ
 • [24 พ.ย. 2560]  ขอเชิญเข้าฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
 • [22 พ.ย. 2560]  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
 • [20 พ.ย. 2560]  งาน Thailand e-Commerce Week 2017
 • [20 พ.ย. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์
 • [15 พ.ย. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ชั้นต้น ประจำปี 2561
 • [15 พ.ย. 2560]  ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงในวารสารวิชาการ
 • [15 พ.ย. 2560]  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่มีชีวิต
 • [13 พ.ย. 2560]  รายงานสถิติจังหวัดพังงา 2560
 • [08 พ.ย. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา "การพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง"
 • [02 พ.ย. 2560]  ประกาศจ้างครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สวน วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
 • [01 พ.ย. 2560]  การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 • [01 พ.ย. 2560]  การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชำัฏสุรินทร์
 • [20 ต.ค. 2560]  รับสมัครอบรมโครงการพัฒนาแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 12
 • [19 ต.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสุตร "การปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่
 • [19 ต.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการ
 • [19 ต.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการค
 • [18 ต.ค. 2560]  รับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตร
 • [18 ต.ค. 2560]  รับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบค
 • [12 ต.ค. 2560]  โครงการสัมมนาวิชาการ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" ครั้งที่ 3 ตามกรอบแนวคิด "สมรรถภาพภาษาไทยกับการพัฒนาขีดความส
 • [12 ต.ค. 2560]  โครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการหลักสูตร "การบริหารจัดการโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ" ครั้งที่
 • [12 ต.ค. 2560]  โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
 • [11 ต.ค. 2560]  สั่งจองหนังสือบันทึก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561
 • [02 ต.ค. 2560]  ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ
 • [29 ก.ย. 2560]  การสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนเทียบเคียง CEFR
 • [21 ก.ย. 2560]  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
 • [21 ก.ย. 2560]  รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
 • [15 ก.ย. 2560]  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
 • [13 ก.ย. 2560]  แจ้งปิดสำนักงาน
 • [13 ก.ย. 2560]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเชีย 2017"
 • [31 ส.ค. 2560]  การจัดสอบแบบทดสอบหลังเรียน "โครงการการเรียนการสอนออนไลน์ MySchool@PSU" ประจำปี 2560
 • [25 ส.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
 • [25 ส.ค. 2560]  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี
 • [18 ส.ค. 2560]  ประกาศวิธีการสรรหา และคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศก์การศึกษาของสำนักงานเขตพื้น
 • [15 ส.ค. 2560]  การแข่งขันทักษะฟุตบอล เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (แยกเป็นจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่ พั
 • [15 ส.ค. 2560]  การแข่งขันทักษะฟุตบอล เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (แยกเป็นจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่ พั
 • [11 ส.ค. 2560]  ขอเชิญประชุมเสวนาวิชาการยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา
 • [08 ส.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการ
 • [08 ส.ค. 2560]  การจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒณาครูแกนนำด้านจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot camp)
 • [07 ส.ค. 2560]  การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
 • [07 ส.ค. 2560]  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
 • [07 ส.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสุตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุ
 • [03 ส.ค. 2560]  ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน
 • [02 ส.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรฎาคม 2560)
 • [31 ก.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
 • [25 ก.ค. 2560]  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงาน
 • [24 ก.ค. 2560]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand IC
 • [24 ก.ค. 2560]  สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 50 ชุด
 • [13 ก.ค. 2560]  รายงานข้อมูลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ
 • [03 ก.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรฎาคม 2560)
 • [28 มิ.ย. 2560]  ขอเชิญชวนจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • [28 มิ.ย. 2560]  การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ
 • [28 มิ.ย. 2560]  แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร
 • [16 มิ.ย. 2560]  ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ
 • [16 มิ.ย. 2560]  ส่งหนังสือ "กรมธนารักษ์บริหารทรัพย์สิน เพื่อแผ่นดินและประชา"
 • [16 มิ.ย. 2560]  ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch และเชิญชวนส่งผลงานวิจัย
 • [16 มิ.ย. 2560]  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชึมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุข
 • [16 มิ.ย. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัธ์
 • [16 มิ.ย. 2560]  แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
 • [06 มิ.ย. 2560]  จดหมายข่าว สพม.6
 • [29 พ.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560)
 • [25 พ.ค. 2560]  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู
 • [19 พ.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560)
 • [18 พ.ค. 2560]  สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
 • [18 พ.ค. 2560]  แจ้งการย้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ไปสถานที่แห่งใหม่
 • [11 พ.ค. 2560]  กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2017
 • [11 พ.ค. 2560]  จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3
 • [11 พ.ค. 2560]  จดหมายข่าว สพม.6
 • [04 พ.ค. 2560]  ทำเนียบการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ(ภาคใต้
 • [27 เม.ย. 2560]  โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
 • [26 เม.ย. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2560)
 • [23 เม.ย. 2560]  ประชาสัมพันธ์โครงการ Speaking-english.com
 • [23 เม.ย. 2560]  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 แจ้งเปลี่ยนสถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
 • [23 เม.ย. 2560]  รายงานผลการดำเนินงานประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
 • [23 เม.ย. 2560]  สพฐ.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 • [23 เม.ย. 2560]  กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักบูรณาการการศึกษา
 • [23 เม.ย. 2560]  วารสาร "ข่าว สพป.สมุทรปราการ เขต 1"
 • [23 เม.ย. 2560]  วารสาร "สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560"
 • [23 เม.ย. 2560]  สำนักสิริพัฒนา สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ
 • [23 เม.ย. 2560]  แนวทางการเสนอหนังสือราชการ
 • [10 เม.ย. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2560)
 • [07 เม.ย. 2560]  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์
 • [07 เม.ย. 2560]  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "มาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการบันทึกบัญชีในระบ
 • [07 เม.ย. 2560]  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
 • [07 เม.ย. 2560]  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 • [07 เม.ย. 2560]  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
 • [28 มี.ค. 2560]  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กรเชิงเปรียบเทียบ"
 • [28 มี.ค. 2560]  สพป.สุพรรณบุรี 3 แจ้งเปลี่ยนสถานที่ตั้งสำนักงาน
 • [28 มี.ค. 2560]  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "กลยุทธพิชิตคอรัปชั่น ก
 • [28 มี.ค. 2560]  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง การจัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา
 • [25 มี.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560)
 • [17 มี.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560)
 • [13 มี.ค. 2560]  เชิญเข้าร่วมโครงการ Innovative School Summit 2017
 • [13 มี.ค. 2560]  ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย จะดำเนินการจัดซื้อหนังสือ ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยวิธีพิเศษ
 • [10 มี.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560)
 • [08 มี.ค. 2560]  แจ้งย้ายที่ทำงาน คปภ.จังหวัดพังงา
 • [06 มี.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560)
 • [28 ก.พ. 2560]  กฎหมายว่าด้วยเรื่องการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560
 • [25 ก.พ. 2560]  ร.ร.กระบุรีวิทยา สพม.14 แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
 • [25 ก.พ. 2560]  การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2560
 • [25 ก.พ. 2560]  การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม
 • [25 ก.พ. 2560]  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
 • [24 ก.พ. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)
 • [20 ก.พ. 2560]  ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • [20 ก.พ. 2560]  สำนักงานคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
 • [20 ก.พ. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยกระดับคคุณภาพการมัธยมศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา
 • [17 ก.พ. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)
 • [10 ก.พ. 2560]  ประชาสัมพันธ์ชื่อโดเมนเนม สพม.24
 • [10 ก.พ. 2560]  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง สพป.นครราชสีมา 7
 • [10 ก.พ. 2560]  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 สพป.ยะลา 3
 • [10 ก.พ. 2560]  ประกาศรับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) แทนตำแหน่งที่ว่าง
 • [10 ก.พ. 2560]  ประการรับย้าย/รับโอนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.29
 • [10 ก.พ. 2560]  ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ สพป.ราชบุรี 2
 • [10 ก.พ. 2560]  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร ร.ร.ทุ่งมะพร้าววิทยา อ.ท้ายเมือง จ.พังงา
 • [10 ก.พ. 2560]  ประกาศ ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 ชุด
 • [10 ก.พ. 2560]  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สพป.ภูเก็ต
 • [10 ก.พ. 2560]  ประการรับย้าย/รับโอนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.20
 • [10 ก.พ. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)
 • [06 ก.พ. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)
 • [30 ม.ค. 2560]  โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • [30 ม.ค. 2560]  โครงการ PC Donation Driver 2017: Textbook for the community
 • [30 ม.ค. 2560]  โครงการ The Leader in Me International Symposium-rethink Leadship for Education
 • [30 ม.ค. 2560]  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียน การสอนยุคใหม่ในระดับนานาชาติ
 • [30 ม.ค. 2560]  โครงการฝึกอบรมการออกแบบแผอนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK สู่การปฏิบัติในสถานศึก
 • [30 ม.ค. 2560]  สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 • [26 ม.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560)
 • [20 ม.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2560)
 • [18 ม.ค. 2560]  สพป.กระบี่ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 • [18 ม.ค. 2560]  สพป.กระบี่ ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • [18 ม.ค. 2560]  สำนักงานวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดโครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินในสถาน
 • [18 ม.ค. 2560]  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอเชิญชมงาน "อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal park Rajapruek)
 • [18 ม.ค. 2560]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครูฯ
 • [18 ม.ค. 2560]  สพป.พัทลุง เขต 1 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งครู
 • [06 ม.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2559)