• [16 มี.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
 • [16 มี.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษออนไลน์
 • [12 มี.ค. 2561]  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
 • [12 มี.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์การอบรมการถอด การเชื่อมชิ้นส่วนเครื่องดนตรี ประจำภาคใต้
 • [08 มี.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561
 • [05 มี.ค. 2561]  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการ
 • [05 มี.ค. 2561]  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับกา
 • [05 มี.ค. 2561]  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และ
 • [05 มี.ค. 2561]  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้า
 • [23 ก.พ. 2561]  โครงการบริการวิชาการให้กับบุคลากรการทางการศึกษา
 • [13 ก.พ. 2561]  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561
 • [13 ก.พ. 2561]  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม
 • [02 ก.พ. 2561]  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานว
 • [02 ก.พ. 2561]  ประชาสัมพันธ์แข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อการศึกษา
 • [02 ก.พ. 2561]  ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2561
 • [02 ก.พ. 2561]  ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรศิษย์เก่าดีเด่น
 • [02 ก.พ. 2561]  การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟเพื่อการศึกษา สพฐ.
 • [02 ก.พ. 2561]  ขอเชิญครูวิทยากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
 • [02 ก.พ. 2561]  รายละเอียดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อการศึกษา สพฐ.2561
 • [24 ม.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย
 • [23 ม.ค. 2561]  หนังสือ 27 สุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559
 • [23 ม.ค. 2561]  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
 • [16 ม.ค. 2561]  แจ้งแอปพลิเคชั่นไลน์ Line สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา
 • [16 ม.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
 • [15 ม.ค. 2561]  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ"
 • [10 ม.ค. 2561]  โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 • [10 ม.ค. 2561]  ขอเชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • [09 ม.ค. 2561]   ความพร้อมให้บริการระบบสื่อสารและอินเตอร์เน็ต
 • [09 ม.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและเชิญส่งบุคลการเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมา
 • [28 ธ.ค. 2560]  โครงการคัดเลือกสุดยอดภาพยนต์ไทยในสมัยรัชการที่ 9
 • ข่าวทั้งหมด...
 • .