• [16 ม.ค. 2561]  แจ้งแอปพลิเคชั่นไลน์ Line สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา
 • [16 ม.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
 • [15 ม.ค. 2561]  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ"
 • [10 ม.ค. 2561]  โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 • [10 ม.ค. 2561]  ขอเชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • [09 ม.ค. 2561]   ความพร้อมให้บริการระบบสื่อสารและอินเตอร์เน็ต
 • [09 ม.ค. 2561]  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและเชิญส่งบุคลการเข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมา
 • [28 ธ.ค. 2560]  โครงการคัดเลือกสุดยอดภาพยนต์ไทยในสมัยรัชการที่ 9
 • [21 ธ.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการฯ
 • [13 ธ.ค. 2560]  การประชุมสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560
 • [30 พ.ย. 2560]  การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้"
 • [28 พ.ย. 2560]  ประชาสัมพันธ์ โครงการ "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 19
 • [24 พ.ย. 2560]  ชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ
 • [24 พ.ย. 2560]  ขอเชิญเข้าฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
 • [22 พ.ย. 2560]  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
 • [20 พ.ย. 2560]  งาน Thailand e-Commerce Week 2017
 • [20 พ.ย. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์
 • [15 พ.ย. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ชั้นต้น ประจำปี 2561
 • [15 พ.ย. 2560]  ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงในวารสารวิชาการ
 • [15 พ.ย. 2560]  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่มีชีวิต
 • [13 พ.ย. 2560]  รายงานสถิติจังหวัดพังงา 2560
 • [08 พ.ย. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา "การพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง"
 • [02 พ.ย. 2560]  ประกาศจ้างครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สวน วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
 • [01 พ.ย. 2560]  การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 • [01 พ.ย. 2560]  การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชำัฏสุรินทร์
 • [20 ต.ค. 2560]  รับสมัครอบรมโครงการพัฒนาแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 12
 • [19 ต.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสุตร "การปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่
 • [19 ต.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการ
 • [19 ต.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการค
 • [18 ต.ค. 2560]  รับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตร
 • ข่าวทั้งหมด...
 • .