วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วันที่ 5)  โรงแรมภูงาธานี จ. พังงา/โรงเรียน,สพม.,โรงแรมสกายวิว จ.บุรีรัมย์  นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
08.00   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วันที่ 5)  โรงแรมภูงาธานี/โรงเรียน,สพม.โรงแรมในจ.บุรีรัยม์  นายสามารถ รังสรรค์
08.30   ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 5)  โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา และสพม.32 จังหวัดบุรีรัมย์  นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
08.30-23.30   การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี (2561-2564) ณ โรงแรมภูงาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา และศึกษาดูงานสถานศึกษาสังกัด สพม.32 (วันที่ 5)  โรงแรมภูงาธานี จังหวัดพังงา และสพม.32  นายประพัทธ์ รัตนอรุณ