วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
05.00   ร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2561 และร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปี 2561  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  นายประพัทธ์ รัตนอรุณ