วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00   ร่วมพิธีเปิดศูนย์ Boot Camp (วันที่ 2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  นายประพัทธ์ รัตนอรุณ