วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
14.00   ไปราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (วันที่ 2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายประพัทธ์ รัตนอรุณ