วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00   ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน  สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดภูเก็ต  นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
05.00   ร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2561 และร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปี 2561 (วันที่ 2)  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  นายประพัทธ์ รัตนอรุณ